&jeugd acht het van groot belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens

De juristen van &jeugd verwerken (bijzondere en strafrechtelijke) persoonsgegevens die door onze cliënten (onze opdrachtgevers) rechtstreeks aan de behandelend jurist van &jeugd ter beschikking zijn gesteld en waarvan duidelijk is dat de gegevens worden verstrekt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de aangeboden juridische dienstverlening aan de desbetreffende cliënt. Daarnaast verwerken wij (bijzondere en strafrechtelijke) persoonsgegevens die wij bij de uitvoering van de aangeboden juridische dienstverlening van een andere betrokken partij ontvangen, zoals:

  • de wederpartij(en)
  • ondernemingen
  • gerechtelijke organisaties (rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Beroep en Raad van State)
  • betrokken instanties zoals gemeente, het SKJ en het medisch tuchtcollege
  • welzijnsorganisaties, jeugdhulp- en zorgaanbieders en gecertificeerde instellingen

Wij verzamelen via onze website geen persoonsgegevens en werken niet met cookies.

Doeleinden

De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten, ter identificatie, financiële administratie en/of het nakomen van een wettelijke verplichting.

Grondslag gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming
  • Uitvoeren overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • In verband met een gerechtvaardigd belang

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht. Uw persoonsgegevens worden slechts aan derden verstrekt voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan en uitvoeren van de aangeboden juridische dienstverlening. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken zijn bijvoorbeeld de wederpartij, betrokken organisaties/bedrijven, gerechtelijke organisaties, gemeenten in verband met een bezwaarprocedure en tuchtcolleges.

Beveiliging

&jeugd is verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Verzending van e-mails vindt via een beveiligde verbinding plaats en onze e-mails worden versleuteld verstuurd.

Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan dat nodig is voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Wij hanteren een bewaartermijn voor onze dossiers van 7 jaar, maar kunnen het dossier langer bewaren indien daar een aanmerkelijk belang bij is. Na ommekomst van de bewaartermijn worden dossiers zonder aankondiging hiervan aan de betrokkenen, vernietigd. 

Recht van inzage, correctie en verwijdering

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen &jeugd. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen indien nodig. Op onze website vindt u de actuele versie.