Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtgever: De partij die de opdracht geeft.
 2. Opdrachtnemer: De maatschap “&jeugd”, waaronder begrepen een of meer van de maten.
 3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging en aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van &jeugd, op alle overeenkomsten die &jeugd sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Een van de voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk door &jeugd is aanvaard.
 5. &jeugd wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2: Aanbieding en overeenkomst

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door &jeugd waarna de overeenkomst van opdracht pas tot stand komt.
 2. Aanbiedingen en offertes zijn voor maximaal 3 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van de dagtekening van de aanbieding of offerte.
 3. Opdrachten worden aanvaard met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW, dat een regeling geeft voor elke persoon die gehouden is tot de werkzaamheden en met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven.
 4. De opdrachtgever stemt ermee in dat &jeugd in het kader van de uitvoering van opdrachten derden inschakelt. &jeugd is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van ingeschakelde derden te aanvaarden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart &jeugd voor alle aanspraken van derden en de in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 6. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.
 7. &jeugd kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan de opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 8. &jeugd is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen. &jeugd kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. &jeugd is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerde personen.

Artikel 3: Tarieven, declaraties en betalingen

 1. De kosten van de werkzaamheden zullen door &jeugd in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, te verhogen met de BTW, tenzij hierover tussen opdrachtgever en &jeugd andere afspraken zijn gemaakt. Het tarief zal bij de opdrachtbevestiging worden bericht. &jeugd is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen.
 2. &jeugd is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen, waarbij de Dienstenpijsindex van het CBS (DPI) voor rechtskundige diensten als uitgangspunt zal gelden. De verhoging van het tarief kan in voorkomende gevallen ook worden doorgevoerd na totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de overeenkomst. &jeugd zal de opdrachtgever hierover tijdig, dat wil zeggen uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de verhoging van het tarief, informeren.
 3. Zolang de opdracht niet is voltooid is &jeugd gerechtigd tussentijds te declareren. Declaraties dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, alsmede de wettelijke (handels)rente te vergoeden, met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 6:96 BW is bepaald. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft &jeugd het recht haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. &jeugd is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat zij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. &jeugd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.
 4. &jeugd is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen van het honorarium en de verschotten. Verschotten zijn een vergoeding van de te specificeren kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten en onderzoekskosten.
 5. Betaling door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de factuur in.
 6. Klachten over de declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na de declaratiedatum.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging en overmacht

 1. &jeugd is bevoegd nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst &jeugd kennisneemt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet na zal komen.
 2. Voorts is &jeugd bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van &jeugd kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van &jeugd en de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien &jeugd de overeenkomst opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet of overeenkomst.
 4. Indien &jeugd tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gerechtigd tot vergoeding van de schade of kosten die daardoor zijn ontstaan.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging –indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het &jeugd vrij om de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht, vermeerderd met eventuele aanvullende kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd in zijn geheel bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 7. &jeugd is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 8. &jeugd kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 5: Bijzondere bepalingen voor de annulering van (deelname aan) trainingen

 1. Een deelnemer mag een inschrijving voor een training tot 4 weken na de inschrijvingsdatum intrekken.
 2. Deelname aan een training mag tot 14 dagen voor de vastgestelde datum van de training kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering van een training binnen 14 dagen brengt &jeugd de volledige prijs van de training in rekening.
 3. Een opdrachtgever heeft bij annulering van een deelnemer het recht om een andere medewerker te laten deelnemen.
 4. &jeugd kan besluiten om uit coulance geen kosten in rekening te brengen indien de annulering het gevolg is van persoonlijke omstandigheden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. &jeugd is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat &jeugd is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien &jeugd aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van &jeugd beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de factuur betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van &jeugd is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. &jeugd is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van &jeugd aan de overeenkomst te laten beantwoorden, gemaakt ter voorkomen of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directie schade zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden. &jeugd is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van &jeugd.

Artikel 7: Geheimhouding

 1. &jeugd is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Tenzij daartoe door &jeugd voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal de opdrachtgever de inhoud van de adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van &jeugd, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 3. &jeugd zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande toestemming van &jeugd die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van &jeugd, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van &jeugd.

Artikel 9: Ter beschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke &jeugd overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever vrijwaart &jeugd voor schade die het gevolg kan zijn van onjuiste, onvolledige of niet tijdig aangeleverde gegevens en bescheiden.

Artikel 10: Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen &jeugd en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar &jeugd is gevestigd. &jeugd heeft het recht om ook bij de bevoegde rechter van de woon/vestigingsplaats van de opdrachtgever een geschil aanhangig te maken.
 3. &jeugd en de opdrachtgever spannen zich om het geschil eerst minnelijk te schikken, eventueel met inzet van een bemiddelaar of mediator.